Opis projektu

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

 

Tytuł projektu „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach”

 

Wartość projektu: 1 562 453,07 PLN

Wkład funduszy Europejskich /85% /: 1 328 085,10 PLN

 

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach i zwiększenie efektywności energetycznej użytkowanych obiektów. Realizacja zamierzenia przyczyni się do obniżenia poziomu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania nieruchomości, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu oraz obniżenie poziomu zachorowań na choroby cywilizacyjne.


Zakres projektu:

 

Budynek Główny:

– ocieplenie ścian zewnętrznych,

– ocieplenie ściany zewnętrznej części garażowej,

– ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropodachu nad garażem,

– wymiana okien zewnętrznych na nowe z nawiewnikami powietrza,

– wymiana bram garażowych,

– poprawa sprawności systemu grzewczego przez montaż kotła gazowego, kondensacyjnego  z wymianą  grzejników  z zaworami termostatycznymi oraz aparatów grzewczo-wentylacyjnych,

– modernizacja systemu oświetlenia, montaż systemu fotowoltaicznego.

 

Budynek Warsztatów:

– ocieplenie ściany zewnętrznej,

– ocieplenie stropodachu,

– wymiana  okien zewnętrznych,

– wymiana drzwi zewnętrznych,

– likwidacja naświetli dachowych i zabudowa powstałych otworów,

– modernizacja systemu grzewczego,

– modernizacja systemu oświetlenia

 

 

Planowane efekty:

 

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) tony równoważnik a CO2 57,82
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 687,16
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 30,59
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 577,00
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 965,10
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) MWh/rok 268,09

 

Informacje o potencjalnych nadużyciach

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, z siedzibą przy Ogniowej 10, będąc Beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałania 1.3.1 , realizując projekt „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach”, jest zobowiązany dokumentami programowymi do poinformowania, że został wdrożony:

mechanizm umożliwiający sygnalizowanie wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Program został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 lub

2)   elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci