Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, lub jeśli nie nałożono takiego obowiązku, a projekt wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane, jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2. Państwowej Straży Pożarnej
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu organem, który winien zająć stanowisko jest właściwy terenowo Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych, Komendant zajmuje stanowisko, w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Organ PSP ma 14 dni na zajęcie stanowiska, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – wzór dla inwestora

Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę (do pobrania ze strony PINB w Żorach)